Huurvoorwaarden

Download hier de huurvoorwaarden in pdf-formaat.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Flanders Rijplaten: de gebruiker van deze algemene verhuurvoorwaarden, gevestigd aan Eijkmanstraat 6, 2912BD te Nieuwerkerk aan den IJssel.
2. Huurder: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van zijn handels-, ambachts- bedrijfs- of beroepsactiviteit, dan wel rechtspersoon met wie Flanders Rijplaten een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de huurder en Flanders Rijplaten tot stand gekomen overeenkomst tot verhuur van roerende zaken.
4. Gehuurde: alle in het kader van de overeenkomst aan de huurder te leveren en aan Flanders Rijplaten in eigendom toebehorende en blijvende zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: rijplaten, bouwhekken en/of andere roerende zaken.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elk verhuuraanbod van Flanders Rijplaten en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene verhuurvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene verhuurvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk verhuuraanbod van Flanders Rijplaten vrijblijvend.
2. Aan een verhuuraanbod van Flanders Rijplaten dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de huurder geen rechten ontlenen.
3. De huurder kan voorts geen rechten ontlenen aan een verhuuraanbod van Flanders Rijplaten dat gebaseerd is op door de huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Een verhuuraanbod van Flanders Rijplaten geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover deze algemene verhuurvoorwaarden niet tussentijds zijn gewijzigd, zijn deze algemene verhuurvoorwaarden daarentegen wel tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Flanders Rijplaten gehouden is deze voorwaarden steeds opnieuw aan de huurder ter hand te stellen. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flanders Rijplaten niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. De overeenkomst komt tot stand door (mondelinge) aanvaarding van het verhuuraanbod door de huurder. Indien de aanvaarding van de huurder afwijkt van het aanbod van Flanders Rijplaten komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Flanders Rijplaten anders aangeeft.
7. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
8. De door Flanders Rijplaten opgemaakte schriftelijke huurbon die door de huurder of een daartoe door hem gemachtigde dient te worden ondertekend, dan wel de door of namens de huurder ondertekende offerte van Flanders Rijplaten, geeft de overeenkomst juist en volledige weer.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST & LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE
1. De huurder dient Flanders Rijplaten zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle door Flanders Rijplaten gevraagde gegevens juist en volledig aan hem te verstrekken.
2. Levering van het gehuurde geschiedt op de overeengekomen plaats, tijd en wijze.
3. In geval het gehuurde op locatie van de wederpartij wordt afgeleverd door of namens Flanders Rijplaten, biedt de huurder Flanders Rijplaten een redelijke marge ten aanzien van het aflevertijdstip. In geval van zodanige aflevering dient de huurder ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip en het afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is het gehuurde in ontvangst te nemen. Indien op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip niemand namens de huurder aanwezig is, is Flanders Rijplaten, onverminderd zijn recht op nakoming van de overeenkomst, gerechtigd het gehuurde mee terug te nemen en de daarmee gepaard gaande extra kosten aan de huurder door te berekenen.
4. Tenzij deze met de huurder expliciet zijn overeengekomen, zijn de op de overeenkomst toepasselijke prijzen en bijkomende kosten die welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk op de website van Flanders Rijplaten zijn vermeld. Naast de huurprijs is de huurder handelingskosten en eventuele bezorg- en afhaalkosten verschuldigd. Handelingskosten worden zowel ten aanzien van de levering als de teruglevering van het gehuurde in rekening gebracht, ongeacht de wijze van levering en teruglevering. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden de eventuele bezorgkosten berekend aan de hand van het op de website van Flanders Rijplaten vermelde uurtarief, dan wel het expliciet tussen partijen overeengekomen uurtarief, op basis van de werkelijk bestede reistijd van en naar het vestigingsadres van Flanders Rijplaten.
5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met een minimumduur van vijf werkdagen.
6. De overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
7. De overeenkomst eindigt door opzegging, waarbij opzegging door de huurder schriftelijk dient te geschieden ten minste één werkdag (vóór 16.00 uur) vóór de dag waarop de overeenkomst zal eindigen. Opzegging vanwege Flanders Rijplaten geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vijf werkdagen.
8. Op het moment van teruglevering van het gehuurde dient de huurder het gehuurde behoorlijk te hebben gereinigd, bij gebreke waarvan schoonmaakkosten aan de huurder in rekening worden gebracht. De toepasselijke schoonmaakkosten zijn op de website van Flanders Rijplaten vermeld.
9. De aantallen, samenstelling en de staat van het gehuurde zoals die ten tijde van de teruglevering geconstateerd worden door of namens Flanders Rijplaten, zijn bindend. De bevindingen zullen op los- of laadbon dan wel anderszins schriftelijk worden aangetekend.
10. Indien het gehuurde niet tijdig weer ter beschikking van Flanders Rijplaten wordt gesteld, is Flanders Rijplaten gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan de huurder door te berekenen, onverminderd het recht van Flanders Rijplaten om nakoming van de overeenkomst en volledige schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding als hier bedoeld kan bestaan uit extra reiskosten en schade in verband met de omstandigheid dat het gehuurde niet tijdig aan een derde voor verhuur ter beschikking kan worden gesteld.

ARTIKEL 5. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Indien Flanders Rijplaten voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de huurder te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Flanders Rijplaten zich jegens de huurder heeft verbonden, niet eerder aan dan nadat Flanders Rijplaten deze gegevens heeft ontvangen.
2. Flanders Rijplaten spant zich in de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Flanders Rijplaten zich jegens de huurder heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Flanders Rijplaten treedt niet eerder in dan nadat de huurder Flanders Rijplaten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Flanders Rijplaten de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 6. | VERDERE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde is geleverd. 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De huurder dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
3. Het is de huurder, onverminderd het overige van deze algemene verhuurvoorwaarden, niet toegestaan om de eventueel aan het gehuurde aangebrachte markeringen, zoals ingesneden cirkels en gaten, alsmede verfmarkeringen, te verwijderen.
4. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
5. Indien Flanders Rijplaten aan de huurder omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
6. De omstandigheid van beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde, dient na ontdekking daarvan door de huurder, onverwijld aan Flanders Rijplaten te worden medegedeeld.
7. Totdat het gehuurde na afloop van de huur weer in de macht van Flanders Rijplaten is gesteld, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Flanders Rijplaten, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Flanders Rijplaten in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
9. Flanders Rijplaten is steeds gerechtigd in overleg controle over de staat van het gehuurde te kunnen uitoefenen.
10. Het is de huurder niet toegestaan zelf reparatie of onderhoud aan het gehuurde uit te voeren dan wel daarvoor een derde in te schakelen. Voor eventuele reparatie en onderhoud aan het gehuurde dient de huurder onverwijld nadat de huurder van het bestaan van het gebrek van het gehuurde in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, contact op te nemen met Flanders Rijplaten. Indien verdere schade aan het gehuurde intreedt doordat de huurder niet tijdig van het gebrek mededeling aan Flanders Rijplaten heeft gedaan, dan wel doordat de huurder Flanders Rijplaten vervolgens geen redelijke mogelijkheid biedt om het gebrek te herstellen, komt deze schade voor rekening van de huurder.
11. De huurder is verplicht het gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave van het gehuurde aan Flanders Rijplaten. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de huurder jegens de verzekeraar worden hierbij reeds bij voorbaat door de huurder aan Flanders Rijplaten geleverd. Op verzoek van Flanders Rijplaten is de huurder verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van Flanders Rijplaten en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan Flanders Rijplaten ter inzage te geven.

ARTIKEL 7. | MELDINGSPLICHT VAN DE HUURDER
De huurder dient Flanders Rijplaten onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de huurder dan wel het gehuurde, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Flanders Rijplaten dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder of indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt. In de hier bedoelde gevallen is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de huurovereenkomst met Flanders Rijplaten.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Flanders Rijplaten is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Flanders Rijplaten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Flanders Rijplaten gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Voorts is Flanders Rijplaten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Flanders Rijplaten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- c.q. ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die Flanders Rijplaten ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Flanders Rijplaten de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar en kan het gehuurde met onmiddellijke ingang door Flanders Rijplaten worden teruggenomen.
7. Ontbinding van de overeenkomst door Flanders Rijplaten geschiedt middels een buitengerechtelijke verklaring.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Flanders Rijplaten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Flanders Rijplaten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de door de huurder uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen per 14 dagen gefactureerd. Eventueel verschuldigd wordende bijkomende kosten, worden middels de eerstvolgende factuur in rekening gebracht. Eventueel pas na het eindigen van de overeenkomst vast te stellen prijzen, bijkomende kosten en schadevergoedingen, worden middels een eindafrekening aan de huurder gefactureerd.
2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Flanders Rijplaten voorgeschreven wijze.
3. De huurder is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op Flanders Rijplaten te verrekenen met de door hem aan Flanders Rijplaten verschuldigde bedragen.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de huurder intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de huurder verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
1. De huurder is, behoudens normale slijtage, tot aan het moment dat het gehuurde weer door of namens Flanders Rijplaten in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder mede begrepen schade door beschadiging, verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde.
2. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur aan de huurder is geleverd, is de huurder aansprakelijk voor alle door Flanders Rijplaten gemaakte reparatiekosten, onverminderd het recht van Flanders Rijplaten om huurderving te vorderen.
3. In geval van diefstal dient de huurder daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De huurder is verplicht (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte aan Flanders Rijplaten te overleggen. Tevens is de huurder verplicht het door Flanders Rijplaten aan de huurder toe te zenden formulier ‘Melding vermissing verhuurmaterieel’ binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend aan Flanders Rijplaten te retourneren.
4. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de huurder verplicht de schade te vergoeden die Flanders Rijplaten dientengevolge lijdt. De kosten van herstel en vervanging van het gehuurde zijn op de website van Flanders Rijplaten vermeld, bij gebreke waarvan de werkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN FLANDERS RIJPLATEN
1. Flanders Rijplaten is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde. Gebruik van het gehuurde geschiedt voor eigen risico.
2. Flanders Rijplaten is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan in enig verband met het op locatie van de huurder door of namens Flanders Rijplaten lossen, plaatsen of monteren van het gehuurde, dan wel het demonteren of laden van het gehuurde bij teruglevering van het gehuurde.
3. Flanders Rijplaten is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van het gehuurde, ingevolge de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade behoort te dragen.
4. Flanders Rijplaten is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
5. De aansprakelijkheid van Flanders Rijplaten is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Flanders Rijplaten betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Flanders Rijplaten nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Flanders Rijplaten daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Flanders Rijplaten dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, slechts de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Flanders Rijplaten bedraagt één jaar.
7. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Flanders Rijplaten, zal de huurder Flanders Rijplaten vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Flanders Rijplaten, alsmede het gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Flanders Rijplaten wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.